Skip to main content

Het project Boeren voor Biobased Bouwen werkt in de volle breedte aan het opzetten van een ketensamenwerking voor biobased bouwmaterialen. Hierbij gaat het om het verbouwen van teeltgewassen, het verwerken van deze gewassen tot biobased bouwmaterialen en de toepassing van deze producten in Regio Stedendriehoek.

ONZE AMBITIE

Boeren voor Biobased Bouwen

Door de keten van boer naar bouw te sluiten kunnen landbouwgebieden, met grote maatschappelijke opgaven, worden ingezet voor de productie van vezelgewassen, zoals hennep, vlas en miscanthus, waarmee op een duurzame wijze bouwproducten kunnen worden gemaakt. Daarmee wordt niet alleen de uitstoot van stikstof gereduceerd; deze vezelgewassen slaan ook vrijwel permanent koolstof op. Daarnaast draagt de transitie naar het verbouwen van vezelgewassen significant bij aan de water- en bodemkwaliteit, door de reductie van de uitspoeling van nitraat en gewasbestrijdingsmiddelen. Vezelgewassen zijn dus niet alleen een rendabel perspectief voor boeren en bouwers, maar ook uitermate interessant voor natuur- en waterbeheerders.

Nieuw verdien- model voor boeren

Minder CO2 uitstoot

Kwaliteit bodem en water verbeteren

REDENEN VOOR HET TOEPASSEN VAN VEZELGEWASSEN

Waarom

Het landbouwgebied IJsselvallei heeft een grote maatschappelijke opgave. Vezelgewassen kunnen worden ingezet als alternatief verdienmodel wanneer veehouderij activiteiten worden gestaakt of als aanvullend verdienmodel voor boeren die willen afschalen met vee. Door gebruik van de hieruit vervaardigde biobased bouwmaterialen, worden gebouwen een vrijwel permanente opslag van C(O2).

Boeren verdienen aan de teelt van vezels, eco-systeemdiensten en de opslag van koolstof via koolstofcertificaten voor de verdringing en opslag van C(O2) in bouwmaterialen. De boeren kunnen een langjarige zekerheid op deze inkomsten ontvangen, wanneer dit perspectief wordt opgenomen in de NPLG plannen (bijv. stikstoffonds). Dat is nodig wanneer de combinatie van deze inkomsten niet leidt tot een acceptabel saldo per ha. Extensieve vezelteelten passen goed in de andere NPLG-doelstellingen, klimaat, natuur en waterkwaliteit, door haar specifieke eigenschappen én omdat er minder nitraat en gewasbeschermingsmiddelen uitspoelen in grond- en oppervlaktewater.

Het innovatieve project heeft een simpele insteek

1. De melkveehouder of akkerbouwer gaat (deels) over op de teelt van vezelgewassen (eventueel ondersteund door loonwerkers).
2. Er worden materialen ontwikkeld en fabrieken opgeschaald of nieuw gebouwd om deze vezels om te zetten in of tot bouwmaterialen,
3. Bouwers gaan deze materialen gebruiken in  renovaties, verduurzaming en nieuwbouw van woningen.

 

Meer interessante informatie:

NieuwsberichtenHandboek Biobased na-isoleren daken

Ketensamenwerking in Regio Stedendriehoek 

Ketensamenwerking in Regio Stedendriehoek 

Ketensamenwerking in Regio Stedendriehoek 

Ketensamenwerking in Regio Stedendriehoek 

Ketensamenwerking in Regio Stedendriehoek 

Ketensamenwerking in Regio Stedendriehoek 

Building Balance

Biobased bouwmaterialen gemaakt in Nederlandse ketens hebben de potentie om op grote schaal bij te dragen aan de Nederlandse economie, doelstellingen van het Klimaatakkoord en opgaven uit het Grondstoffenakkoord.

Het landelijke programma Building Balance draagt bij aan deze opgaven door het initiëren, stimuleren en faciliteren van dertien zelfstandige regionale en landelijke ketens. Van plant tot pand. Door het ontwikkelen van deze ketens is het mogelijk om Nederlandse bouwproducten te ontwikkelen van agro-based grondstoffen en langdurig koolstof vast te leggen.

Complexere of kostbare ontwikkelvraagstukken worden door Building Balance opgepakt zodat meerdere regio’s en ondernemers gebruik kunnen maken van centraal ontwikkelde kennis.
Building Balance zet zich hiermee in om de transitie naar een circulaire en biobased (bouw)economie te versnellen.
Blijf op de hoogte van Building Balance via www.buildingbalance.eu.

Ook onderdeel worden van de duurzame keten van plant tot pand in Regio Stedendriehoek?