Skip to main content

Binnen de ketensamenwerking Boeren voor Biobased Bouwen werken we in de volle breedte van de keten samen aan één doel: een duurzame leefomgeving voor ons allemaal. Onze ketenpartners nemen je mee waarom zij, samen met ons netwerk, gas willen geven op de route van plant naar pand.

Vincent Buitenhuis en Bart van Gogh, Corporatie Veluwonen

Duurzaam bouwen staat als thema al enige tijd op de radar van Veluwonen. Vanuit individuele interesse van collega’s is er een paar keer aan het thema gesnuffeld, maar het is nog niet verankerd in het bouw- en renovatieprogramma bij de corporatie. Het besef dat bouwen met materialen, die hernieuwbaar zijn en een kleinere milieu-impact hebben nodig is, is er. Maar als kleinere woningcorporatie was duurzaam bouwen, in de volgordelijkheid van dingen, nog geen topprioriteit.

Verbinding van schakels

De start van het ketenproject Boeren voor Biobased Bouwen begin ‘23, in ‘de achtertuin’ van de in Brummen gevestigde corporatie Veluwonen, bracht daarin verandering in. Dat deze achtertuin ook letterlijk het uitzicht is van de directeur-bestuurder, heeft ook een handje geholpen om het belang van biobased bouwen op een meer persoonlijke manier voor het voetlicht te brengen. “Onze buren zijn immers de boerenbedrijven voor wie het de vraag is, op welke manier ze hun huidige bedrijf kunnen voortzetten. Hoe mooi is het om dat regionaal te kunnen verbinden met onze nieuwbouw- en verduurzamingsopgave”, aldus directeur bestuurder Vincent Buitenhuis.

Het ketenproject bied de organisatie handvatten om de verbinding tussen de schakels versneld te organiseren. In de markt van regionaal geteelde biobased producten kan de corporatie in haar rol als opdrachtgever van projecten de keten sluitend maken. “De noodzaak, om biobased producten meer toe te passen, is sinds de deelname in het project Boeren voor Biobased Bouwen echt op de kaart gekomen. Maar ook de inspiratie door andere partners in het project helpt ons om kansen en mogelijkheden verder te ontwikkelen en te benutten”, zegt Bart van Gogh, manager Duurzaamheid.

In de markt van regionaal geteelde biobased producten kan de corporatie in haar rol als opdrachtgever van projecten de keten sluitend maken.

Corporaties aan zet

De vraag van Aedes aan Veluwonen om een deel van het middagprogramma te verzorgen tijdens de Aedes Corporatiedag 2024 viel min of meer samen met de herhaalde pogingen om meer corporaties in onze regio te betrekken bij het ketenproject. Waar sommige corporaties zeer ondernemend zijn in het ontwikkelen van biobased projecten, zijn anderen meer afwachtend en soms ook weifelend. Moeten we met z’n allen wel de kant op van houtbouw, het gebruik van natuurlijke materialen? Gaat dit wel bijdragen aan de gestelde doelen? Vragen die wij onszelf ook stellen.

De Aedes Corporatiedag 2024 bood Veluwonen de gelegenheid om haar eigen zoekproces, en die van andere corporaties, centraal te stellen in een gesprek hierover tussen collega-corporaties en experts. Onder het motto “Biobased bouwen is teamsport” werd er aangesloten bij het overkoepelende thema “Volkshuisvesting is topsport!” Juist omdat vernieuwing en innovatie in het bouwen van betaalbare huizen grensverleggende samenwerking vraagt tussen verschillende partijen. Teamsport dus!

Biobased bouwen gaat niet vanzelf

We leven nu nog in een tijd dat het een keuze is om in een bouw- of renovatieproces te kiezen voor een ontwerp of een plan met biobased materialen. Het perspectief is dat dit in de toekomst anders zal liggen als er een verplichting komt vanuit het rijk of gemeenten. Maar nog relevanter wordt het wanneer de prijsontwikkeling van minerale bouwmaterialen zal leiden tot kostenstijgingen en onzekerheden. Biobased grondstoffen worden dan vanzelf het betere of zelfs enige alternatief.

Vincent Buitenhuis: “Omdat biobased nu nog een keuze is, hebben we de kans om vooruitstrevend te zijn. Daarbij moeten we wel zorgen dat alle betrokken collega’s binnen Veluwonen goed zijn aangehaakt, vanuit verschillende perspectieven. En dat gaat breder dan alleen het perspectief ‘beter voor de planeet’. Een projectleider kijkt ook naar de bouwkwaliteit en het bouwproject. Een woonmakelaar kijkt naar het bieden van een comfortabel huis voor woningzoekenden dat goed verhuurbaar is. Een vastgoedregisseur kijkt naar het planmatig onderhoud en hoe vaak we bij een huis langs moeten gaan om het onderhoud uit te voeren. Die perspectieven moeten goed met elkaar in balans zijn.”
Het vraagt kortom een verbinding door het open gesprek te voeren met alle collega’s vanuit verschillende perspectieven, die een rol hebben in de keten van het bouwen, onderhouden en verbeteren van huizen. Door mensen te betrekken en te informeren. Door oog en oor te hebben voor de zorgen die professionals hebben wanneer er bepaalde dingen anders moeten.

Het vraagt een verbinding door het open gesprek te voeren met alle collega’s vanuit verschillende perspectieven

We hebben nog een weg te gaan

Veluwonen heeft enige ervaring opgedaan met het van binnenuit isoleren van daken met behulp van hennepisolatie. Verder is er op beperkte schaal gewerkt met bamboe elementen om bestaande huizen te verbeteren. In 2024 wordt in Eerbeek een woonblok gebouwd met geprefabriceerde huizen op basis van een CLT houten constructie. Van de materialen die in de huizen zijn toegepast kan 80 procent oneindig hergebruikt worden.

“Voor een sloop-nieuwbouw project, in een karakteristieke fabriekswijk in Eerbeek, gaan we met de aannemer onderzoeken hoe we een duurzaamheidsplus waarde kunnen realiseren via de keuze in ontwerp en bouwmaterialen. Eén van de uitdagingen die hier ligt, is de inpasbaarheid van een duurzaam gebouwontwerp in een bestaande buurt. Hierbij kan de rol van de gemeente bepalend worden. Ook die neus zal dan dezelfde kant op moeten wijzen” zegt Bart van Gogh.

In 2026 moet de eerste fase van dit project van start gaan, in 2028 kan er dan samen met de huurders uitgekeken worden naar mooie, gezonde, duurzame huizen, gebouwd met biobased materialen uit eigen regio. “Dit project kan een startpunt zijn van de doorontwikkeling van biobased huizen, hopelijk een nieuwe standaard in ons woningprogramma!”, sluit Vincent Buitenhuis af.

Leave a Reply